Reference

Čištění bioplynu

Provozní soubor čištění bioplynu je určen k zachycení organických sloučenin křemíku – siloxanů, které způsobují zásadní provozní obtíže při chodu plynových motorů.

V souboru čištění je zpracováván surový bioplyn, přicházející  přímo z vyhnívacích nádrží. Bioplyn vstupuje do souboru o teplotě 55°C a je 100% nasycen vodní parou. Čištění bioplynu je principiálně založeno na adsorpci sloučenin křemíku na aktivním uhlí, při průchodu bioplynu adsorberem. Vzhledem k tomu, že pro spolehlivou funkci adsorpční náplně je nutné snížit vlhkost bioplynu, je bioplyn ze vstupní teploty 55°C ochlazen na teplotu 5 – 10°C.

K nepřímému ochlazení bioplynu je v 1. stupni chlazení (na teplotu 25°C) použita vyčištěná odpadní voda, která je v dostatečném množství k dispozici v čistírně odpadních vod, ve 2. stupni chlazení (5 – 10°C) je pak bioplyn dochlazen v trubkovém výměníku strojně chlazenou vodou. Pro získání strojně chlazené vody je použit okruh s agregátem strojního chlazení.

Snížením teploty bioplynu dojde k odpovídající kondenzaci vlhkosti z plynné fáze, kondenzát je odváděn do místní kanalizace. Po ochlazení bioplynu je zvýšen jeho tlak pomocí plynotěsných ventilátorů. Účelem je zvýšení tlaku pro překonání odporů na trase bioplynu a dosažení požadovaného přetlaku na vstupu do plynových motorů energetické části čistírny odpadních vod. Ventilátory zvyšují tlak v systému z 5 000 Pa na 13 000 Pa.

Za ventilátory je dále zařazen výměník pro ohřev bioplynu na teplotu cca 25 – 35°C (využívá se chladící voda z plynových motorů), což vede ke snížení relativní vlhkosti bioplynu před adsorbery na cca 20%.

Adsorpce sloučenin křemíku probíhá na aktivním uhlí při průchodu bioplynu přes adsorpční vrstvu. Obsah siloxanů nepřekročí ve vyčištěném plynu hodnotu 1 mg/m3. Jsou použity adsorbery speciální konstrukce, umožňující spolehlivé vyprazdňování náplně po vyčerpání její adsorpční kapacity.

Celkem jsou instalovány 3 adsorbery, vždy 2 pracující v sériovém zapojení, 3. adsorber je odstaven a je možno vyměnit jeho náplň. Potrubní zapojení umožňuje jakékoli sériové zapojení adsorberů.

Zákazník: Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha

Provozovatel: Ústřední čistírna odpadních vod, Praha

Termín realizace: 12/2006 – 11/2007, uvedeno do provozu v březnu 2008

Rozsah díla: základní projekt, realizační projekt, dodávka strojně-technologického zařízení, autorský dozor, účast při uvedení do provozu