Reference

Výroba nitrobenzenu

Ke konci roku 2021 jsme předali zákazníkovi z BC-MCHZ Ostrava do užívání novou jednotku adiabatické nitrace s kapacitou 120 kt/rok. V rámci celkové investiční akce v BC-MCHZ naše společnost realizovala jako vyšší dodavatel EPC stavební objekt SO100 s provozním souborem hlavní technologie PS100.

Provozní soubor Adiabatické nitrace benzenu je rozdělen do provozních jednotek:

•          PJ Nitrace

Tato provozní jednotka je určena pro reakci vstupních surovin za vzniku žádaného produktu – nitrobenzenu. V této části benzen a kyselina dusičná reagují v cirkulujícím proudu kyseliny sírové za vzniku mononitrobenzenu.

•          PJ Praní surového NB

Surový nitrobenzen je veden do soustavy praček, kde je postupně odseparován. Na jeho vypírání se používá procesní voda.

•          PJ Destilace NB

Posledním krokem při čištění nitrobenzenu je odseparování benzenu. Nitrobenzen z poslední vypírací sekce proudí přes výměník tepla do destilační kolony benzenu, kde probíhá vakuová destilace.

•          PJ Čištění odpadních vod

Účelem čištění odpadních vod je regenerace strhávaného a rozpuštěného nitrobenzenu předtím, než je tato voda vedena na čističku odpadních vod.

•          PJ Odplyňovací systém

Všechny nádrže a reaktory v technologii jsou hermetizovány dusíkem. Odplyny jsou následně vedeny do sběrače odplynů, kde jsou zaústěny pod hladinu kapaliny. Používanou kapalinou je vodní kondenzát z kyselé části vypírání, který cirkuluje a strhává malé množství kyselin (dusičné a dusité).

•          PJ Čerpání závadných vod

Pro sběr úniku technologických kapalin vznikajících během provozu technologie a po dobu vyprazdňování technologického zařízení a potrubí slouží záchytná betonová vana.  Pro vyčerpávání veškerých kapalin a vod ze záchytné vany jsou navrženy dvě jímky. V jímkách jsou umístěna vertikální čerpadla pro odčerpávání procesních medií a chemicky znečistěných vod do nádrží. Pomocí dalších čerpadel se chemicky znečištěné vody a procesní média budou vracet zpět do technologického procesu.

•          PJ Využití zbytkového tepla

Jedná se o využití zbytkového tepla nádrže s parním kondenzátem pro otop (temperování) několika aparátů:

•          PJ Stáčení kapalných odpadů

V technologii vznikají dva kapalné odpady, a to odpadní olej a alifatické sloučeniny. Odpadní olej vzniká při čištění procesní vody alkalického vypírání. Odpadní olej je čerpán cirkulačním čerpadlem ze separátoru nitrofenolu do mobilního kontejneru, který je po naplnění odvážen do externí firmy na další zpracování. Alifatické sloučeniny vznikají při procesu destilace nitrobenzenu. Část benzenu zkondenzovaného v kondenzátoru a následně odděleného v separátoru benzen/voda je čerpáno zpět do destilační kolony benzenu. Tento proud je diskontinuálně využíván pro pročištění systému od alifatických sloučenin.

Parametry:

Výkon provozního souboru: 120kt / rok nitrobenzenu

Výstavba: 2019 - 2021

Zákazník: BC-MCHZ s.r.o., Ostrava, Česká republika

Licensor: NORAM Engineering and Constructors Ltd.