O společnosti

Úvodní slova GŘ

 

Úvodní slovo generálního ředitele

 

Foto Simajchl

ZVU Engineering a.s. je od svého vzniku přímým pokračovatelem více než 150-ti leté tradice strojírenské výroby podniku ZVU a jeho právních předchůdců. Od založení První české akciové strojírny v Hradci Králové v roce 1869 tento podnik navrhoval a vyráběl stroje a zařízení pro domácí a zahraniční potravinářský a chemický průmysl. Ve 20. století se tento program rozšířil i na výrobu a dodávky provozních souborů a celků pro energetiku a ekologii.

Společnost ZVU Engineering se při soutěžení na trhu zaměřuje na dodávky s vyšší přidanou hodnotou inženýrských činností. Hlavní uplatňovanou strategií společnosti je snaha o minimalizaci rizik ve všech etapách přípravy a realizace investičního záměru, a to jak z pohledu ZVU Engineering, tak z pohledu zákazníka. Hlavními nástroji pro eliminaci rizik je kvalifikovaný a motivovaný kolektiv pracovníků společnosti, plné pochopení a odborná analýza technických a ekonomických požadavků investora a v neposlední řadě pak akumulované know-how za dobu podnikání ZVU Engineering a jeho právních předchůdců v daném oboru. Toto know-how lze například prezentovat např. více než 1,6 mil výkresů uložených ve firemním archivu.

Společnost se snaží o dlouhodobá partnerství, a to jak ve vztahu ke svým zákazníkům, tak i dodavatelům. Jsme přesvědčeni, že dlouhodobá spolupráce a partnerství významně usnadňuje spolupráci v tak složitém oboru, kterým bezesporu investiční výstavba je. Potenciálnímu zákazníkovi se snažíme poskytnout formou zpracování příslušné studie, technického posouzení či speciální nabídky všemožnou asistenci, potřebnou pro přípravu jeho záměru. Cílem tohoto postupu je plně pochopit potřeby zákazníka a tím minimalizovat možnost výskytu případných nedorozumění v průběhu realizace investiční akce, souvisejících s dodržováním nákladových rozpočtů či dosahováním projektovaných parametrů. Detailní znalosti v oblasti cenových úrovní strojně technologických zařízení, komponentů a subdodavatelských prací v investičním strojírenství umožňují ZVU Engineering zpracovávat kvalifikované nákladové a technicko-ekonomické studie a nabídky. Zároveň ZVU Engineering využívá synergických výhod plynoucích z finančního, majetkového a výrobně-technického zázemí skupiny ZVU. Příslušnost ke skupině s výrobním zázemím je přínosná jak z hlediska praktického odborného rozvoje konstruktérů a projektantů, kteří mají možnost sledovat a kontrolovat výrobní realizaci svých projektů, tak i z hlediska přístupu k informacím ohledně výrobně-nákladových veličin a technologií.

Svou pozici společnost zakládá i na zmíněné dlouholeté tradici a z ní plynoucí výlučné znalosti, např. v oblasti koksochemie, výroby kyseliny dusičné, tlakového zplynování uhlí, výměny tepla a dalších. O rozvoj tohoto know-how se společnost stará trvalou realizací úkolů výzkumu a vývoje. Tyto úkoly jsou zaměřeny na zlepšení efektivnosti a ekologičnosti námi nabízených řešení. Společnost věnuje značnou část svých technických a marketingových kapacit výzkumně-vývojové činnosti.

Vysoká kvalita všech dodávek a služeb je současném vypjatém konkurenčním prostředí samozřejmostí, což je v případě ZVU Engineering vzhledem k dodávkám vyhrazených tlakových zařízení naprostou podmínkou. Dlouhodobě zavedený systém jakosti dle norem řady ISO 9001 byl prohlouben přechodem k systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015. V říjnu 2022 prošla společnost úspěšně certifikačním procesem a obdržela certifikáty ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Uvedená strategie a přístup k zákazníkovi umožnily zrealizovat v uplynulém období řadu významných zakázek pro nejnáročnější zákazníky. Přehled referencí dokládá schopnost společnosti udržet si, díky zvolené strategii, dlouhodobě své zákazníky. Mezi významnější projekty patří:

Uvedená strategie a přístup k zákazníkovi umožnily zrealizovat v uplynulém období řadu významných zakázek pro nejnáročnější zákazníky. Mezi nejvýznamnější projekty patří:
 • inženýring, dodávka, výstavba a uvedení do provozu jednotky odsíření spalin Elektrárny Prunéřov II, s technologií Mitsubishi (Japonsko); uvedeno do provozu v roce 1996,
 • zařízení výroby vodíku výrobní linky Slovnaft, a.s., Bratislava, s technologií Chyioda (Japonsko); uvedeno do provozu v roce 1999,
 • rozdělování hrubého kondenzátu a hermetizace, hrubá kondenzace KB č. 9 na Koksovně Svoboda v Ostravě – Přívoze; uvedeno do provozu v říjnu 2002,
 • rekonstrukce absorpčního zařízení výrobní linky BorsodChem-MCHZ, s.r.o., v Ostravě o výkonu 220 t/den kyseliny dusičné (100 %); uvedeno do provozu v březnu 2003,
 • jednotka výroby vodíku v BorsodChem-MCHZ, s.r.o., v Ostravě o výkonu 6 000 Nm3/hod, s technologií Haldor Topsøe (Dánsko); uvedena do provozu v srpnu 2005,
 • rozšířený základní projekt a dodávka tlakových generátorů a kritických zařízení na základě vlastní procesní technologie pro výstavbu jednotky tlakového zplyňování uhlí s kapacitou 40.000 Nm3/hod energetického plynu; výstavba zahájena v roce 2004, uvedení do provozu proběhlo v březnu roku 2007, zákazník SUZMK Energo, Rusko,
 • realizační projekt a autorský dozor pro VAIF Ltd. (Finsko) na stavbě chemické části koksovny Isdemir (Turecko) v letech 2006 a 2007,
 • obnova koncového absorberu a rekonstrukce demonomeračních kolon ve Spolaně Neratovice a.s. v roce 2006,
 • jednotky výroby vodíku s kapacitou 5.000 Nm3/hod., 26.000 Nm3/hod. a 30.000 Nm3/hod. pro Haldor Topsøe (Dánsko), dodány v letech 2006, 2009, 2012 a 2020,
 • jednotka chlazení plynu pro Tlakovou plynárnu Vřesová o výkonu 135 000 Nm3/hod surového plynu; uvedena do provozu v říjnu 2007,
 • jednotka čištění bioplynu (odstraňování siloxanů před vstupem do kogenerační jednotky) pro PVK a.s. Praha, uvedená do provozu v prosinci 2007,
 • utilizační kotle druhého stupně ve výrobě čpavku s kapacitou 332.000 Nm3/hod plynu, Rusko, dodané v září 2007,
 • náhrada linky výroby kysličníku siřičitého s kapacitou prosazení síry v množství 5,1 t/hod pro Spolanu a.s., uvedena do provozu v červnu 2010,
 • konvertor s kotlem výrobny kyseliny dusičné pro Lovochemii a.s. uveden do provozu v srpnu 2011 a pro Synthesii a.s., uveden do provozu v září 2011,
 • koncový chladič koksárenského plynu pro HP Místek, uveden do provozu na koksovně Arcelor Mittal Ostrava v srpnu 2012,
 • jednotka odhánění benzolu pro TŽ, a.s., Třinec, uvedena do provozu v prosinci 2012,
 • kotel reaktoru výroby kyseliny dusičné pro BorsodChem-MCHZ, s.r.o., Ostrava uveden do provozu v září 2013,
 • projekt a dodávky vypírání benzolu pro Hutní Projekt Frýdek-Místek, a.s., na OKK a.s., Koksovna Svoboda, Ostrava uvedeno do provozu v srpnu 2013,
 • chladič plynu pro Lučební závody Draslovka, a.s., Kolín,
 • integrovaná kolona odhaněče benzolu s regenerací pracího oleje pro Koksoprojekt Zabrze, Polsko, odháněč dodán do koksovny Przyjazn, Dabrowa Gornicza v měsíci lednu 2014, do provozu byl uveden v měsíci říjnu 2014,
 • integrovaná kolona odhaněče benzolu včetně integrovaného separátoru pro Koksoprojekt Zabrze Polsko, uvedeno do provozu v roce 2014,
 • projekt, dodávka a montáž akce SR – Záměna rozpouštědla kresol na MNP, zákazník Paramo a.s. Pardubice, uvedeno do provozu v roce 2014.
 • 9 sad pokusných jednotek pro projekt UniCRE, VUANCH a.s., areál Unipetrol RPA, Litvínov, předáno zákazníkovi v roce 2016, 1sada pokusné jednotky simulace hydrokraku, která byla předána na jaře 2020,
 • nové vestavby kotlů N30A/B a Ekonomizér N11, uvedeno do provozu v létě 2016,
 • denitrační kolony na výrobně KD pro zákazníky Lovochemie a.s. a Synthesia a.s. na podzim 2016 a na jaře 2021,
 • adiabatická nitrace benzenu S/001/15 – Nahrazení izotermické nitrace adiabatickou pro BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava, uvedeno do provozu na podzim 2021.

Výše uvedené reference nejlépe vystihují dodavatelské portfolio firmy, její pevné postavení na trhu a schopnost flexibilně a spolehlivě plnit požadavky zákazníků. Udržení a rozvoj této schopnosti je naším hlavním úkolem a zároveň nejlepší zárukou i prosperity budoucí.

 

  
 
                                                                Ing. Pavel Simajchl, MBA
             generální ředitel
·