O společnosti

Ekonomické ukazatele

Výsledky hospodaření - komentář k období let 2016 až 2020 a předpokládanému vývoji hospodaření v roce 2021

Hodnocené období, které je celkově vnímáno jako období oživení ekonomické aktivity, patřilo pro společnost ZVU Engineering k velmi úspěšným, což dokládají výsledky jejího hospodaření. Společnost v roce 2016 resp. 2017, vykázala zisk ve výši 35.229 tis. Kč resp. 3.1531 tis. Kč. V roce 2018 probíhající rozsáhlé projekty ještě nestačily ovlivnit výnosy daného období a proto se společnosti nepodařilo splnit finanční plán z hlediska výnosů a její hospodářský výsledek vykázal ztrátu ve výši 10.108 tis. Kč. V hospodářském roce 2019 až 03/2020 společnost vykázala zisk 36,597 tis. Kč a v roce 2020 zisk 5.091 tis. Kč. Těchto výsledků bylo dosaženo při plynule pokračujících investicích do nemovitého majetku společnosti a pokračování v zahájených vývojových úkolech. V souladu s inovativními plány společnosti, byly zároveň zahájeny další vývojové úkoly směřující k posílení konkurenceschopnosti výrobků a služeb dodávaných ZVU Engineering. V potřebném rozsahu bylo rovněž investováno do oblasti výpočetní techniky, softwaru a lidských zdrojů.

Schopnost společnosti dosahovat těchto výsledků, je zřejmě dána tradiční teritoriální a produktovou diverzifikací tržeb. Podíl exportu z celkových tržeb činil v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 a 2020 v procentuálním vyjádření 43 %, 20%, 0%, 96% a 4%.

Rok 2020 se nesl ve znamení pandemie viru SARS-CoV-2. Tato pandemie a související opatření vyvolaly problémy jak při řízení interních procesů, tak z hlediska zajišťování globálního prokurementu. Karantény a onemocnění negativně zasahovaly do personálního obsazení projekčních týmů, poruchy v dodavatelském řetězci narušovaly tendrování a plynulost dodávek. Společnost však všechny problémy doposud zvládla a daří se jí udržet realizaci rozhodujících projektů ve smluvních harmonogramech.

Společnost díky zdravé finanční situaci tradičně hradí řádně a včas všechny závazky. Společnost nevyužívá možnost financování provozních potřeb bankovními úvěry a z dohodnutého smluvního rámce spolupráce s bankami využívá pouze možnost vystavení neplatebních bankovních záruk dle obchodních potřeb společnosti a zajištění kurzových rizik. Kapitálové vybavení je pro daný rozsah podnikání tedy na dostatečné úrovni a dále se zvyšuje. Možnost získat cizí zdroje pro realizaci finančně náročných projektů v případě potřeby posiluje majetkové zázemí mateřské společnosti ZVU.

Ekonomický plán pro rok 2021, vycházející ze smluvně zajištěných tržeb a jejich předpokládané rentability, nás vede i přes složitou situaci z důvodu epidemie SARS-Co-2 k přesvědčení o udržitelnosti ziskových hospodářských výsledků společnosti.