O společnosti

Ekonomické ukazatele

Výsledky hospodaření - komentář k období let 2010 až 2013 a předpokládanému vývoji hospodaření v roce 2014

Hodnocené období, které je celkově vnímáno jako období poklesu ekonomické aktivity, patřilo pro společnost ZVU Engineering k velmi úspěšným, což dokládají výsledky jejího hospodaření. Společnost v roce 2010 resp. 2011, vykázala zisk ve výši 39.283 tis. Kč resp. 69.191 tis. Kč. V roce 2012 se podařilo dosáhnout zisku ve výši 5 921 tis. Kč a v roce 2013 zisku 36,913 tis.Kč. Těchto výsledků bylo dosaženo při plynule pokračujících investicích do nemovitého majetku společnosti a pokračování v zahájených vývojových úkolech. V souladu s inovativními plány společnosti, byly zároveň zahájeny další vývojové úkoly směřující k posílení konkurenceschopnosti výrobků a služeb dodávaných ZVU Engineering. V potřebném rozsahu bylo rovněž investováno do oblasti výpočetní techniky, softwaru a lidských zdrojů.

Schopnost společnosti dosahovat těchto výsledků, i při obecně negativním vývoji na trhu, je zřejmě dána tradiční teritoriální a produktovou diverzifikací tržeb. Podíl exportu z celkových tržeb činil v letech 2010, 2011, 2012 a 2013 v procentuálním vyjádření 81 %, 77%, 3% a 80%. Pokles tržeb a podílu exportu na tržbách v roce 2012 byl dán situací na trhu, kdy projekty, které se nabízely k realizaci v daném období byly zatíženy silnými riziky při neúměrně nízké rentabilitě. V některých případech dokonce úroveň kontraktační ceny nezajišťovala, při dodržování kvalitativních standardů a smluvních termínů, neztrátovou realizaci projektu. Na tuto situaci společnost reagovala přeorientováním svých kapacit spíše na dodávku inženýrských služeb, než EPC kontraktů.

Společnost díky zdravé finanční situaci tradičně hradí řádně a včas všechny závazky. Společnost nevyužívá možnost financování provozních potřeb bankovními úvěry a z dohodnutého smluvního rámce spolupráce s bankami využívá pouze možnost vystavení neplatebních bankovních záruk dle obchodních potřeb společnosti a zajištění kurzových rizik. Kapitálové vybavení je pro daný rozsah podnikání tedy na dostatečné úrovni a dále se zvyšuje. Možnost získat cizí zdroje pro realizaci finančně náročných projektů v případě potřeby posiluje majetkové zázemí mateřské společnosti ZVU.

Ekonomický plán pro rok 2014, vycházející ze smluvně zajištěných tržeb a jejich předpokládané rentability, nás vede k přesvědčení o udržitelnosti ziskových hospodářských výsledků společnosti.