O společnosti

Certifikace

Cílem ZVU Engineering a.s. je nabízet kvalitní výrobky a dosahovat spokojenosti zákazníků. Potřeby a očekávání zákazníků se mění, a proto ZVU Engineering a.s. neustále zkvalitňuje výrobky a procesy, současně i s ohledem na dopady na životní prostředí.

Vedení společnosti vytváří prostředí, v němž jsou pracovníci zcela zainteresováni na úspěchu organizace. Motivující prostředí vytváří předpoklady pro efektivní funkci systému managementu kvality. V popředí zájmu jsou rovněž nezbytné analýzy rizik.
Společnost má vypracovaný a certifikovaný systém managementu kvality v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2015. V říjnu 2022 prošla společnost úspěšně certifikačním procesem a obdržela certifikáty systému enviromentálního managementu dle ISO 14001:2015 a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018.

 

Systém managementu kvality společnosti je definován pro následující rozsah:
 
„Návrh a vývoj strojů, zařízení, provozních jednotek a komplexní řízení projektů vyšších dodávek v oblasti chemického průmyslu, petrochemie, energetiky, úpraven vody a příbuzných průmyslových odvětví včetně ekologických projektů včetně zajišťování příslušných materiálů a zařízení.“

 

Základní systém managementu kvality ZVU Engineering a.s. vychází ze záměrů Politiky kvality.

Politika kvality ZVU Engineering a.s.
S plným vědomím své zodpovědnosti za budování, zavedení a udržování systému managementu jakosti přijímá vedení ZVU Engineering a.s. tuto Politiku kvality.
Záměry Politiky kvality jsou:

Při naplňování uvedených záměrů jsou uplatňovány tyto zásady:

 1. Trvalá spokojenost zákazníků
 2. Motivace zaměstnanců
 3. Prosperita vlastníka
 4. Odpovědnost vůči veřejnosti
 5. Spolupráce s dodavateli
 6. Neustálé zlepšování
1.   Trvalá spokojenost zákazníků
 • Zákazníkům jsou poskytovány produkty a služby v požadované kvalitě, rozsahu a čase tak, jak je dohodnuto v kupní smlouvě.
 • Se zákazníky jsou udržovány partnerské vztahy umožňující předcházení problémům a podporující vzájemnou důvěru. Spokojenost zákazníků je sledována a vyhodnocována.
 • Neprodleně jsou prováděna veškerá opatření, která účinně zamezí výskytu reklamací nebo stížností zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání.
2.   Motivace zaměstnanců
 • Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni v metodách a nástrojích zlepšování procesů a je podporována týmová spolupráce při řešení problémů.
 • Zaměstnanci jsou vytvářením vhodných pracovních podmínek, podporujících rozvoj iniciativy a tvůrčího myšlení, motivováni k neustálému zlepšování systému managementu kvality.
3.    Prosperita vlastníka
 • Je usilováno o dlouhodobou prosperitu vlastníka, založenou především na růstu tržní hodnoty firmy.
 • Péče o jakost produktů a služeb je vnímána jako nedílná součást strategie firmy.
4.   Odpovědnost vůči veřejnosti
 • S veřejností jsou budovány korektní vztahy na základě otevřené komunikace.
 • Žádný produkt není na trh uváděn dříve, než není úspěšně ověřena jeho bezpečnost, spolehlivost a soulad s obecně závaznými předpisy.
 • Při řízení kvality je prosazován systémový přístup podporující obdobné aktivity i v péči o životní prostředí a bezpečnost.
5.   Spolupráce s dodavateli
 • S dodavateli jsou budovány a posilovány dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy.
 • Při obchodních vztazích jsou preferováni dodavatelé způsobilí pro systém managementu kvality.
6.   Neustálé zlepšování
 • Při řízení kvality je uplatňován procesní přístup spolu s principem neustálého zlepšování firemních procesů.
 • Do zlepšování firemních procesů je formou týmové spolupráce zapojen co nejširší počet zaměstnanců.
Výše uvedená Politika kvality a v ní vymezené zásady je dostupná všem zaměstnancům a je písemně zakotvena v „Příručce kvality“. Její naplňování a aktuálnost je pravidelně přezkoumávána vedením firmy.
Vedení ZVU Engineering a.s. se plně ztotožňuje s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015 na řízení kvality a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje k naplňování Politiky kvality a efektivnosti Systému managementu kvality.

 

Ing. Pavel Simajchl MBA v.r.
Generální ředitel (GŘ)

 

Ing. Martin Kovář v.r.
Ing. Lumír Šandera v.r.
Petr Pazdera v.r.
Marek Mach v.r.
Obchodní ředitel (OŘ)
Technický ředitel (TŘ)
Ředitel realizace (ŘR)
Představitel vedení pro IMS