O společnosti

Certifikace

Cílem ZVU Engineering a.s. je nabízet kvalitní výrobky a dosahovat spokojenosti zákazníků. Potřeby a očekávání zákazníků se mění, a proto ZVU Engineering a.s. neustále zkvalitňuje výrobky a procesy, současně i s ohledem na dopady na životní prostředí.

Vedení společnosti vytváří prostředí, v němž jsou pracovníci zcela zainteresováni na úspěchu organizace. Motivující prostředí vytváří předpoklady pro efektivní funkci systému managementu kvality. V popředí zájmu jsou rovněž nezbytné analýzy rizik.
Společnost má vypracovaný a certifikovaný systém managementu kvality v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016.
Systém managementu kvality společnosti je definován pro následující rozsah:
 
„Návrh a vývoj strojů, zařízení, provozních jednotek a komplexní řízení projektů vyšších dodávek v oblasti chemického průmyslu, petrochemie, energetiky, úpraven vody a příbuzných průmyslových odvětví včetně ekologických projektů včetně zajišťování příslušných materiálů a zařízení.“
Základní systém managementu kvality ZVU Engineering a.s. vychází ze záměrů Politiky kvality.
Politika kvality ZVU Engineering a.s.
S plným vědomím své zodpovědnosti za budování, zavedení a udržování systému managementu jakosti přijímá vedení ZVU Engineering a.s. tuto Politiku kvality.
Záměry Politiky kvality jsou:

Při naplňování uvedených záměrů jsou uplatňovány tyto zásady:

 

 1. Trvalá spokojenost zákazníků
 2. Motivace zaměstnanců
 3. Prosperita vlastníka
 4. Odpovědnost vůči veřejnosti
 5. Spolupráce s dodavateli
 6. Neustálé zlepšování
1.   Trvalá spokojenost zákazníků
 • Zákazníkům jsou poskytovány produkty a služby v požadované kvalitě, rozsahu a čase tak, jak je dohodnuto v kupní smlouvě.
 • Se zákazníky jsou udržovány partnerské vztahy umožňující předcházení problémům a podporující vzájemnou důvěru. Spokojenost zákazníků je sledována a vyhodnocována.
 • Neprodleně jsou prováděna veškerá opatření, která účinně zamezí výskytu reklamací nebo stížností zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání.
2.   Motivace zaměstnanců
 • Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni v metodách a nástrojích zlepšování procesů a je podporována týmová spolupráce při řešení problémů.
 • Zaměstnanci jsou vytvářením vhodných pracovních podmínek, podporujících rozvoj iniciativy a tvůrčího myšlení, motivováni k neustálému zlepšování systému managementu kvality.
3.    Prosperita vlastníka
 • Je usilováno o dlouhodobou prosperitu vlastníka, založenou především na růstu tržní hodnoty firmy.
 • Péče o jakost produktů a služeb je vnímána jako nedílná součást strategie firmy.
4.   Odpovědnost vůči veřejnosti
 • S veřejností jsou budovány korektní vztahy na základě otevřené komunikace.
 • Žádný produkt není na trh uváděn dříve, než není úspěšně ověřena jeho bezpečnost, spolehlivost a soulad s obecně závaznými předpisy.
 • Při řízení kvality je prosazován systémový přístup podporující obdobné aktivity i v péči o životní prostředí a bezpečnost.
5.   Spolupráce s dodavateli
 • S dodavateli jsou budovány a posilovány dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy.
 • Při obchodních vztazích jsou preferováni dodavatelé způsobilí pro systém managementu kvality.
6.   Neustálé zlepšování
 • Při řízení kvality je uplatňován procesní přístup spolu s principem neustálého zlepšování firemních procesů.
 • Do zlepšování firemních procesů je formou týmové spolupráce zapojen co nejširší počet zaměstnanců.
Výše uvedená Politika kvality a v ní vymezené zásady je dostupná všem zaměstnancům a je písemně zakotvena v „Příručce kvality“. Její naplňování a aktuálnost je pravidelně přezkoumávána vedením firmy.
Vedení ZVU Engineering a.s. se plně ztotožňuje s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 na řízení kvality a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje k naplňování Politiky kvality a efektivnosti Systému managementu kvality.
Ing. Pavel Simajchl MBA v.r.
Generální ředitel (GŘ)
Ing. Karel Těšitel MBA v.r.
Ing. Jiří Altmann v.r.
Petr Pazdera v.r.
Ing. Leoš Macák v.r.
Obchodně-technický ředitel (OTŘ)
Vedoucí techn. odboru (TO)
Vedoucí obch. realizace (OOR)
Představitel vedení pro kvalitu (PVK)