O společnosti

Certifikace

Cílem ZVU Engineering a.s. je nabízet kvalitní výrobky a dosahovat spokojenosti zákazníků. Potřeby a očekávání zákazníků se mění, a proto ZVU Engineering a.s. neustále zkvalitňuje výrobky a procesy, současně i s ohledem na dopady na životní prostředí.

Vedení společnosti vytváří prostředí, v němž jsou pracovníci zcela zainteresováni na úspěchu organizace. Motivující prostředí vytváří předpoklady pro efektivní funkci systému managementu kvality. V popředí zájmu jsou rovněž nezbytné analýzy rizik.
Společnost má vypracovaný a certifikovaný systém managementu kvality v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2015. V říjnu 2022 prošla společnost úspěšně certifikačním procesem a obdržela certifikáty systému enviromentálního managementu dle ISO 14001:2015 a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018.

 

Systém managementu kvality společnosti je definován pro následující rozsah:
 
„Návrh a vývoj strojů, zařízení, provozních jednotek a komplexní řízení projektů vyšších dodávek v oblasti chemického průmyslu, petrochemie, energetiky, úpraven vody a příbuzných průmyslových odvětví včetně ekologických projektů včetně zajišťování příslušných materiálů a zařízení.“

 

Základní systém managementu kvality ZVU Engineering a.s. vychází ze záměrů Politiky kvality.

Politika kvality ZVU Engineering a.s.
S plným vědomím své zodpovědnosti za budování, zavedení a udržování systému managementu jakosti přijímá vedení ZVU Engineering a.s. tuto Politiku kvality.
Záměry Politiky kvality jsou:

Při naplňování uvedených záměrů jsou uplatňovány tyto zásady:

 1. Trvalá spokojenost zákazníků
 2. Vztah k zaměstnancům
 3. Prosperita vlastníka
 4. Odpovědnost vůči veřejnosti
 5. Spolupráce s dodavateli
 6. Neustálé zlepšování
1.   Trvalá spokojenost zákazníků
 • Plníme požadavky všech zainteresovaných stran na základě jejich potřeb, přání, a tím uspokojujeme jejich očekávání v návaznosti na vývoj ve všech sledovaných oblastech.
 • Zákazníkům jsou poskytovány produkty a služby v požadované kvalitě, rozsahu a čase tak, jak je dohodnuto v kupní smlouvě.
 • Se zákazníky jsou udržovány partnerské vztahy umožňující předcházení problémům a podporující vzájemnou důvěru.
 • Spokojenost obchodních partnerů je naším prvořadým cílem. Je tedy trvale sledována a vyhodnocována. Na požadavky zákazníků bude rychle a profesionálně reagováno.
2.   Vztah k zaměstnancům
 • Naše zaměstnance považujeme za významný faktor, který tvoří základ našeho úspěšného podnikání.
 • O kvalitu řízení se staráme všichni. Zaměstnanci jsou vytvářením vhodných pracovních podmínek, podporujících rozvoj iniciativy a tvůrčího myšlení, motivováni k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu.
 • Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni v metodách a nástrojích zlepšování procesů a je podporována týmová spolupráce při řešení problémů.
3.    Prosperita vlastníka
 • Je usilováno o dlouhodobou prosperitu vlastníka, založenou především na růstu tržní hodnoty firmy.
 • Představenstvo a vedoucí zaměstnanci společnosti ZVU Engineering a.s. budou při zlepšování systému kvality příkladem všem zaměstnancům.
4.   Odpovědnost vůči veřejnosti
 • S veřejností jsou budovány korektní vztahy na základě otevřené komunikace.
 • Vedení společnosti je odpovědné za to, že kvalita je nedílnou součástí firemní kultury a při svém rozhodování bude vycházet z tohoto principu.
 • Žádný produkt není na trh uváděn dříve, než je úspěšně ověřena jeho bezpečnost, spolehlivost a soulad s obecně závaznými předpisy.
 • Při řízení kvality je prosazován systémový přístup podporující obdobné aktivity i v péči o životní prostředí a bezpečnost.
5.   Spolupráce s dodavateli
 • S dodavateli spolupracujeme tak, aby vzájemně poskytnuté informace i služby přispívaly k vzájemnému uspokojení i k uspokojení zákazníka a i dalších zainteresovaných stran. Snažíme se budovat a posilovat dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy.
 • Při obchodních vztazích jsou preferováni dodavatelé způsobilí pro integrovaný systém managementu.
6.   Neustálé zlepšování
 • Při integrovaném systému managementu je uplatňován procesní přístup, analýza získaných informací a sledovaných dat, spolu s principem neustálého zlepšování firemních procesů.
 • Do zlepšování firemních procesů je formou týmové spolupráce zapojen co nejširší počet zaměstnanců.
 • Efektivně řídit procesy a soustavnou kontrolní činností, neustále zlepšovat kvalitu vlastních procesů, výrobků a neustále zlepšovat naše zavedené systémy.
 • Trvalé hledání možností ke zlepšování procesů a kvality výrobků v rámci svých pracovišť a podávání námětů ke zlepšování našeho zavedeného systému environmentálního managementu a provádět preventivní opatření k ochraně životního prostředí.
 • Naslouchat zaměstnancům a prostřednictvím zástupce zaměstnanců pro BOZP je zapojovat do procesu zlepšování bezpečnosti na pracovišti.

Výše uvedená Politika IMS a v ní vymezené zásady je dostupná všem zaměstnancům a je písemně zakotvena v „Příručce IMS“. Její naplňování a aktuálnost je pravidelně přezkoumávána vedením firmy.

Pro rozvoj společnosti se chceme orientovat na strategické záměry stanovené vždy konkrétními cíli na příslušné období.

Vedení ZVU Engineering a.s. usiluje o dlouhodobou prosperitu firmy, založenou na rozšiřování okruhu zákazníků a zvyšování tržeb, při současném snižování nákladů, včetně nákladů na nekvalitní výrobu. Plně se ztotožňujeme s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 a zavazujeme se, že budeme trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje k naplňování Politiky IMS a efektivnosti Integrovaného systému managementu, environmentálního systému managementu a ochrany zdraví při práci.

Ing. Pavel Simajchl MBA v.r.
Generální ředitel (GŘ)

 

Ing. Martin Kovář v.r.
Ing. Lumír Šandera v.r.
Petr Pazdera v.r.
Petra Machačová v.r.
Obchodní ředitel (OŘ)
Technický ředitel (TŘ)
Ředitel realizace (ŘR)
Představitel vedení pro IMS